Tiến sĩ – Bác sĩ
Nguyên Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP. HCM

Tiến sĩ – Bác sĩ
Nguyên Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP. HCM

Tiến sĩ – Bác sĩ
Nguyên Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP. HCM

Tiến sĩ – Bác sĩ
Nguyên Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP. HCM

Tiến sĩ – Bác sĩ
Nguyên Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP. HCM

Tiến sĩ – Bác sĩ
Nguyên Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP. HCM